Kolieska/ kladky sú použité nesprávne, ak...

 • je zaťaženie väčšie ako maximálne možné zaťaženie odporúčané v technickej špecifikácii výrobcu
 • sa používajú na nevhodnom teréne
 • je teplota okolia príliš vysoká alebo príliš nízka
 • sa zariadenie pohybuje so zabrzdenými kolieskami
 • sa pevnými kladkami pohybuje v pravom uhle od smeru odvaľovania koliesok
 • dochádza k styku s obzvlášť agresívnymi látkami
 • dochádza k bočným alebo vertikálnym úderom alebo nárazom
 • sa do jazdnej dráhy dostávajú prekážky
 • sa prekročí povolená rýchlosť
 • dôjde k úprave produktu bez predchádzajúceho súhlasu výrobcu
 • sa používa mäkký behúň na mäkkej podlahe alebo tvrdý behúň na tvrdej podlahe

Preťaženie kapacity

Preťaženie z dôvodu kolízie alebo pádu

Preťaženie z dôvodu nerovnej podlahy

Preťaženie z dôvodu vysokej rýchlosti

Preťaženie z dôvodu bočného nárazu

Preťaženie z dôvodu pohybu so zabrzdenou brzdou

Preťaženie z dôvodu vplyvu chemikálií

Preťaženie z dôvodu tepelných vplyvov

Symbol nebezpečenstva

Továrenský symbol