Produkthaftung von Räder und Rollen

Záručné podmienky

1. Informácie o produktoch a návod na použitie

Kolieska a kladky sú definované ako konštrukcné prvky, ktoré sa dajú vymienat na zariadeniach, na ktoré patria, ako aj na nábytok, dopravné systémy alebo iné podobné produkty s úmyslom spravit ich mobilnými.

Tieto informácie o produktoch sa vztahujú na kolieska a kladky, konkrétne na pasívne otocné kladky, urcené pre vozidlá a prístroje (taktiež oznacené ako ,,objekt“), ktoré nie sú štandardne pohybované rýchlostou prevyšujúcou rýchlost chôdze.

Kolieska a kladky takto definované je možné rozdelit do nasledujúcich oblastí použitia:

Domácnost
· napr. sedacky alebo obývackový nábytok

Oblast služieb
· všeobecná oblast služieb napr. nákupné vozíky, kancelárske zariadenia

Nemocnice
· napr. nemocnicné postele

Priemysel
· napr. transportné prístroje s malou, strednou a velkou nosnostou

Odborná montáž je nevyhnutným predpokladom pre správne použitie výrobkov.

 • a) výrobok musí byt pevne pripevnený k objektu na všetkých k tomu urcených miestach
 • b) objekt musí byt na týchto miestach dostatocne pevný
 • c) fungovanie výrobku nesmie byt negatívne ovplyvnené alebo pozmenené montážou
 • d) otocné kolieska musia byt namontované tak, aby ich osi otácania stáli zvisle
 • e) pevné kolieska musia byt namontované tak, aby boli ich osi zarovnané v jednej polohe
 • f) objekt môže byt vybavený iba identickým typom otocných koliesok. Ak je potrebné namontovat aj pevné kolieska, je možné použit iba tie, ktoré boli odporucené výrobcom

Do vlhkých priestorov, oblastí s priamym vplyvom pocasia, v blízkosti mora alebo pri použití výrobku v agresívnom prostredí je nevyhnutné použit výrobky na to špeciálne urcené.

Takisto je nevyhnutné vyšpecifikovat špeciálne modely pri teplote menej ako 5°C a viac ako 30°C. V žiadnom prípade nemožno pri takýchto teplotách použit štandardné výrobky s nominálnou zátažou.

Kolieska, vidlice, brzdiace systémy a osky s príslušenstvom tvoria funkcnú jednotku. Záruka sa vztahuje iba na originálne výrobky.

Pri výbere koliesok musia byt známe všetky možnosti zataženia. Ak maximálne zataženie nie je možné presne urcit, treba kolieska dostatocne predimenzovat.

2. Nesprávne použitie

Nesprávne použitie, alebo nedodržanie predpísaných pokynov správneho použitia koliesok a kladiek nastáva napríklad ak:

 • 2.1 dôjde k väcšiemu zataženiu ako je maximálna nosnost uvedená v katalógu
 • 2.2 sú používané na nevhodných alebo nerovných povrchoch
 • 2.3 je okolitá teplota príliš vysoká alebo príliš nízka
 • 2.4 dôjde k násilnému hýbaniu so zabrzdenými kolieskami
 • 2.5 pôsobia zvlášt agresívne médiá
 • 2.6 dôjde k neprimerane hrubému nárazu alebo pádu
 • 2.7 do pláštov nafukovacích koliesok alebo behúnov ostatných koliesok vniknú cudzie predmety
 • 2.8 sú prevádzkované príliš vysokou rýchlostou
 • 2.9 dôjde k úpravám, ktoré neboli schválené výrobcom

3. Výkon výrobkov

Ak nie sú požiadavky na výkon výrobkov konkrétne zodpovedané v našich katalógoch, prospektoch alebo technických popisoch, je tieto potrebné s nami odkonzultovat.

Smerodatné sú pritom príslušné normy DIN, ISO a CEN ako aj smernice o tovare RAL-RG 607/10.

4. Údržba výrobkov

Kolieska a kladky musia byt pravidelne udržiavané podla potreby

 • mazaním ložísk
 • dotahovaným uvolnených spojov

Použité môžu byt len tie cistiace látky, ktoré neobsahujú korozívne alebo škodlivé zložky.

Kolieska alebo ich casti musia byt vymenené ihned ako sa prejavia ich funkcné poruchy.

TPE behúne obsahujú oleje, ktoré pri kontakte s citlivými typmi podláh môžu spôsobit odfarbenie.

5. Informácie a poucenie

Aby boli dostupné informácie o výrobkoch a splnené pokyny k používaniu a údržbe za úcelom dodržania zárucných podmienok, musí byt zabezpecené nasledovné:

 • pre predajcov a servis
  katalógy a pokyny pre používatela
 • pre koncových používatelov
  informácie o výrobku a pre používatela
 • Pre zabezpecenie funkcnosti koliesok a kladiek

  • od predajcov sa vyžaduje, aby sa detailne oboznámili s informáciami o výrobkoch (body 1 – 5), informáciami pre používatelov a, ak to je potrebné, aby si ich vyžiadali od výrobcu a poskytli ich servisnému personálu.
  • od servisného personálu sa vyžaduje, aby sa detailne oboznámili s informáciami o výrobkoch (body 1 – 5), informáciami pre používatelov a, ak je to potrebné, aby si ch vyžiadali od výrobcu a poskytli ich koncovému zákazníkovi.